Vastuvõtt 2023 vaike


Võru Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord

1. Üldsätted
1.1. Käesolev kord reguleerib õpilaste vastuvõttu Võru Gümnaasiumi (edaspidi kool).
1.2. Kool võtab õpilasi 10. klassi vastu põhikooli lõputunnistuse ja hinnetelehe, 9. klassi tunnistusele kantud hinnete ja sisseastumistestide tulemuste alusel.
1.3. Kool võtab gümnaasiumiõpingute jätkamiseks õpilasi vastu eelmises gümnaasiumis või sama taseme õppeasutuses saavutatud õpitulemuste (kursusehinnete) ja kooli juhtkonna poolt läbiviidud sisseastumisvestluse tulemuste alusel. Juhul, kui õpilase seni läbitud kursused ei kohaldu kooli õppekavaga, on koolil õigus hinnata õpilase heaolust ja kooli õppekavast lähtuvalt, kas õpet on õpilasele koolis võimalik korraldada. Vestlused 11. ja 12. klassis õpingute jätkamiseks toimuvad individuaalselt kokku lepitud ajal.
1.4. Õpilase vastuvõtmist 10. klassi korraldab vastuvõtukomisjon (edaspidi komisjon), mille koosseisu kinnitab kooli direktor käskkirjaga.
1.5. Õpilase vastuvõtu otsustab ja kinnitab kooli direktor käskkirjaga.

2. Sisseastumistestid gümnaasiumis esmakordselt õpinguid alustajatele
2.1. Sisseastumistestid (edaspidi testid) toimuvad 8. aprillil 2023. a kell 10.00 Võru Gümnaasiumis. Kaasa tuleb võtta kehtiv isikut tõendav dokument, kirjutusvahendid, joonlaud ja taskukalkulaator.
2.2. Õpilane registreerib testidele sisseastumiskeskkonnas. Registreerimisel tuleb koolile esitada väljavõte 9. klassi tunnistusest. Testidele ei kutsuta õpilast, kelle klassitunnistusel on mitterahuldav hinne. Registreerimine toimub 20. märtsist 2. aprillini 2023. a.
2.3. Testide eesmärk on hinnata õpilase matemaatika ja inglise keele teadmisi ja oskusi põhikooli õppekava ulatuses.
2.4. Juhul kui Võrumaa põhikooli õpilane on 9. klassis saavutanud ajaloo, bioloogia, eesti keele, füüsika, geograafia, informaatika, keemia, lingvistika, ühiskonnaõpetuse, muusika, kunstiõpetuse, loodusteaduste või matemaatika piirkondlikul aineolümpiaadil 1. koha või on kutsutud eelnimetatud aineolümpiaadi üleriigilisse vooru, saadetakse talle testidele personaalne kutse.
2.5. Juhul kui õpilane ei ilmu testidele ega teavita kirjalikult (See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.) mitteilmumise põhjusest hiljemalt testide toimumise päeval kella 9.00ks, loetakse seda kandideerimisest loobumiseks.
2.6. Erijuhtumid (nt kui õpilane ei saa mõjuvatel põhjustel testidel osaleda) lahendab komisjon.

3. Vastuvõtt gümnaasiumis esmakordselt õpinguid alustajatele
3.1. Otsuse kooli vastuvõtmise kohta teeb kooli direktor koostöös komisjoniga 9. klassi tunnistusele kantud hinnete ning testide tulemuste põhjal moodustunud pingerea alusel. Pingerida moodustub 9. klassi tunnistuse 10 õppeaine (eesti keel, kirjandus, A-võõrkeel, B-võõrkeel, matemaatika, bioloogia, keemia, füüsika, geograafia ja ajalugu) hinnetest (keskmine iga õppeaine kohta) ja testidel saadud punktidest. Kui 9. klassi tunnistusel kasutatakse viiepallisüsteemist erinevat hindamissüsteemi, teisendatakse tulemused viiepallisüsteemi. 9. klassi tunnistuse 10 õppeaine hinnete kogusumma ja testidel saadud punktid arvestatakse koefitsientide alusel pingerea punktideks põhimõttel, et tunnistuse hinded moodustavad 25% ja testide punktid 75% punktide kogusummast.
3.2. Punktis 3.1 kirjeldatud pingerida on aluseks õpilasele sisseastumiskeskkonnas kutse saatmiseks. Õpilased, kellele kutset ei saadeta, jäävad ootenimekirja.
3.3. Kutse saanud õpilane kinnitab õppijakoha vastuvõtmise kahe nädala jooksul kutse saatmisest.
3.4. Koolil on õigus kutse tagasi võtta, kui juunikuus on õpilase 9. klassi tunnistusel mitterahuldav hinne ja/või mistahes ühtse põhikooli lõpueksami tulemus on 49% või vähem.
3.5. Ootenimekirja jäänud õpilasi, kes kutset kooli õppima asuda ei saa, teavitatakse kandideerimise lõppemisest ja õppijakoha mittesaamisest hiljemalt juuli alguses.

4. Vastuvõtudokumendid gümnaasiumis esmakordselt õpinguid alustajatele
4.1. Kooli vastuvõtmiseks esitab õpilane või vanem / seaduslik esindaja sisseastumiskeskkonnas järgmised dokumendid:
4.1.1. digitaalselt allkirjastatud taotlus;
4.1.2. õpilase 9. klassi tunnistus;
4.1.3. õpilase põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht.
4.2. Dokumente võetakse vastu 19.-26. juunini 2023. a või õpilase ja kooli vahel eraldi kokku lepitud ajal.
4.3. Tervisekaart esitatakse kooliõele õppeaasta alguses.
4.4. Komisjon otsustab ja direktor kinnitab kooli vastuvõtu tingimuste ja korra täitmise alusel õpilase kooli vastuvõtmise, lähtudes punktis 3.1 kirjeldatud pingereast ning 3.3 ja 3.4 kirjeldatud tingimuste täitmisest.
4.5. Kooli lõplikult vastu võetud õpilaste nimekiri õpingute esmakordseks alustamiseks gümnaasiumis kinnitatakse direktori käskkirjaga hiljemalt juuli alguses. Kooli vastuvõtmisest teavitatakse õpilasi sisseastumiskeskkonna kaudu.

5. Vastuvõtudokumendid 11. või 12. klassis õpinguid alustajatele
5.1. Õpilase koolivahetusest tingitud vastuvõtuks esitab õpilane või vanem / seaduslik esindaja järgmised dokumendid:
5.1.1. taotlus;
5.1.2. õpilase isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte, välja arvatud juhul, kui taotlus on kinnitatud digitaalallkirjaga;
5.1.3. kui taotluse esitab vanem või seaduslik esindaja, siis ka tema isikut tõendava dokumendi koopia või ametlikult kinnitatud ärakiri, välja arvatud juhul, kui taotlus on kinnitatud vanema või seadusliku esindaja digitaalallkirjaga;
5.1.4. ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust;
5.1.5. väljavõte õpilase tervisekaardist;
5.1.6. eelmise kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus või õpinguraamat jooksva õppeaasta kohta, kui õpilane arvatakse koolist välja pärast õppeperioodi lõppu;
5.1.7. eelmise kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus või õpinguraamat ning hinneteleht jooksva õppeveerandi või kursuse hinnetega, kui õpilane arvatakse koolist välja õppeperioodi kestel.
5.2. Õpilane, kes on eelnevalt läbinud õpingud välisriigis, lisab taotlusele välisriigi õppeasutuses omandatud haridust või läbitud õpet tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja.

Lisainfo: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud., 5898 5101