Vastuvõtt 2023 vaike


Võru Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord

1. Üldsätted
1.1. Kord reguleerib õpilaste vastuvõttu Võru Gümnaasiumi (edaspidi kool).
1.2. Kool võtab õpilasi 10. klassi vastu põhikooli lõputunnistuse ja hinnetelehe, 9. klassi tunnistusele kantud hinnete ja sisseastumistestide tulemuste alusel.
1.3. Kool võtab õpilasi gümnaasiumiõpingute jätkamiseks vastu eelmises gümnaasiumis või sama taseme õppeasutuses saavutatud õpitulemuste (kursusehinnete) ja kooli juhtkonna poolt läbiviidud sisseastumisvestluse tulemuste alusel, kui õpilase varasemad õpingud on võimalik mõistlike ümberkorraldustega kohandada kooli õppekavaga. Vestlused 11. ja 12. klassis õpingute jätkamiseks toimuvad individuaalselt kokku lepitud ajal.
1.4. Õpilase vastuvõtmist 10. klassi korraldab vastuvõtukomisjon (edaspidi komisjon), mille koosseisu kinnitab kooli direktor käskkirjaga.
1.5. Korra rakendamisega seotud küsimused lahendab komisjon. Korrast erandite tegemise otsustab kooli direktor.
1.6. Õpilase vastuvõtu otsustab ja kinnitab kooli direktor käskkirjaga.


2. Sisseastumistestid gümnaasiumis esmakordselt õpinguid alustajatele
2.1. Sisseastumistestid (edaspidi testid) toimuvad kooli poolt määratud ajavahemikul või õpilase ja kooli vahel eraldi kokku lepitud ajal. Testide ajaplaanist antakse teada kooli veebilehel hiljemalt 1. märtsil.
2.2. Õpilane registreerib testidele sisseastumiskeskkonnas. Registreerimisel tuleb koolile esitada väljavõte 9. klassi tunnistusest. Testidele ei kutsuta õpilast, kelle klassitunnistusel on mitterahuldav hinne.
2.3. Testide eesmärk on hinnata õpilase teadmisi ja oskusi valitud õppeainetes põhikooli õppekava ulatuses. Testide korraldus ja testitavad õppeained tehakse kooli veebilehel teatavaks hiljemalt 1. märtsil.
2.4. Juhul kui Võrumaa põhikooli õpilane on 9. klassis saavutanud ajaloo, bioloogia, eesti keele, füüsika, geograafia, informaatika, keemia, lingvistika, ühiskonnaõpetuse, muusika, kunstiõpetuse, loodusteaduste või matemaatika piirkondlikul aineolümpiaadil 1. koha või on kutsutud eelnimetatud aineolümpiaadi üleriigilisse vooru, saadetakse talle testidele personaalne kutse.
2.5. Juhul kui õpilane ei ilmu testidele ega teavita kirjalikult (See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.) mitteilmumise põhjusest hiljemalt testide toimumise päeval kella 9.00ks, loetakse seda kandideerimisest loobumiseks.

3. Vastuvõtt gümnaasiumis esmakordselt õpinguid alustajatele
3.1. 9. klassi tunnistusele kantud hinnete ning testide tulemuste põhjal moodustatakse pingerida. Pingerida moodustub 9. klassi tunnistuse 10 õppeaine (eesti keel, kirjandus, A-võõrkeel, B-võõrkeel, matemaatika, bioloogia, keemia, füüsika, geograafia ja ajalugu) hinnetest (keskmine iga õppeaine kohta) ja testidel saadud punktidest. Kui 9. klassi tunnistusel kasutatakse viiepallisüsteemist erinevat hindamissüsteemi, teisendatakse tulemused viiepallisüsteemi. 9. klassi tunnistuse 10 õppeaine hinnete kogusumma ja testidel saadud punktid arvestatakse koefitsientide alusel pingerea punktideks põhimõttel, et tunnistuse hinded moodustavad 25% ja testide punktid 75% punktide kogusummast.
3.2. Punktis 3.1 kirjeldatud pingerea alusel saadab kooli direktor õpilasele sisseastumiskeskkonnas kooli vastuvõtu kutse. Õpilane, kellele kutset ei saadeta, jääb ootenimekirja ja talle edastatakse vastav teade.
3.3. Kooli vastuvõtu kutse saanud õpilane kinnitab õppijakoha vastuvõtmise kahe nädala jooksul kutse saatmisest.
3.4. Kooli direktoril on õigus kutse tagasi võtta, kui juunikuus on õpilase 9. klassi tunnistusel mitterahuldav hinne ja/või mistahes ühtse põhikooli lõpueksami tulemus on 49% või vähem (põhikooli lõputunnistuse hinnetelehel).
3.5. Ootenimekirja jäänud õpilast, kes kooli vastuvõtu kutset ei saa, teavitatakse kandideerimise lõppemisest ja õppijakoha mittesaamisest hiljemalt 10. juulil.

4. Vastuvõtudokumendid gümnaasiumis esmakordselt õpinguid alustajatele
4.1. Kooli vastuvõtmiseks esitab õpilane või tema vanem/seaduslik esindaja sisseastumiskeskkonnas järgmised dokumendid:
● digitaalselt allkirjastatud taotlus;
● õpilase 9. klassi tunnistus;
● õpilase põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht.
4.2. Dokumente võetakse vastu kooli poolt määratud ajavahemikul või õpilase ja kooli vahel eraldi kokku lepitud ajal.
4.3. Tervisekaart esitatakse kooliõele õppeaasta alguses.
4.4. Kooli direktor otsustab ja kinnitab kooli vastuvõtu tingimuste ja korra täitmise alusel õpilase kooli vastuvõtmise, lähtudes punktis 3.1 kirjeldatud pingereast ning punktides 3.3 ja 3.4 kirjeldatud tingimuste täitmisest.
4.5. Kooli lõplikult vastu võetud õpilaste nimekiri õpingute esmakordseks alustamiseks gümnaasiumis kinnitatakse kooli direktori käskkirjaga hiljemalt 15. juulil. Kooli vastuvõtmisest teavitatakse õpilasi sisseastumiskeskkonna kaudu.

5. Vastuvõtudokumendid 11. või 12. klassis õpinguid alustajatele
5.1. Õpilase koolivahetusest tingitud vastuvõtuks esitab õpilane või tema vanem/seaduslik esindaja järgmised dokumendid:
● taotlus koos nõusolekuga isikuandmete töötlemiseks;
● õpilase isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte, välja arvatud juhul, kui taotlus on kinnitatud digitaalallkirjaga;
● kui taotluse esitab vanem või seaduslik esindaja, siis ka tema isikut tõendava dokumendi koopia või ametlikult kinnitatud ärakiri, välja arvatud juhul, kui taotlus on kinnitatud vanema või seadusliku esindaja digitaalallkirjaga;
● ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust;
● väljavõte õpilase tervisekaardist;
● eelmise kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus või õpinguraamat jooksva õppeaasta kohta, kui õpilane arvatakse koolist välja pärast õppeperioodi lõppu;
● eelmise kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus või õpinguraamat ning hinneteleht jooksva õppeveerandi või kursuse hinnetega, kui õpilane arvatakse koolist välja õppeperioodi kestel.
5.2. Õpilane, kes on eelnevalt läbinud õpingud välisriigis, lisab taotlusele välisriigi õppeasutuses omandatud haridust või läbitud õpet tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja.

Lisainfo: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või 5898 5101.