Võru Gümnaasiumis on võimalik õpinguid jätkata kolmes õppesuunas: reaalsuund, loodussuund, humanitaarsuund. NB! Kuna kool on loomisjärgus, siis õppesuundade sisu veel täpsustatakse.

Reaalsuunda ootame teadmishimulisi õpilasi,

- kes soovivad süvendada oma teadmisi matemaatikas, füüsikas, informaatikas, programmeerimises;

- kes tunnevad rõõmu ülesannetele erinevate lahenduste leidmisest ja usuvad, et matemaatiliste/füüsikaliste mudelite abil on võimalik lahendada erinevaid probleeme;

- kes oskavad näha ilu geomeetria korrapäras ja tõestuste loogikas;

- kes kavatsevad õpinguid jätkata erialadel, kus reaalainete oskamine on oluline: juristidest arstideni, arhitektidest geenitehnoloogideni.


Mitmekesiste õppetegevuste kaudu arendatakse süsteemset ja loogilist mõtlemist, analüüsivõimet, oma väidete põhjendamise oskust, õpitakse lahendama keerukamaid probleeme, sealhulgas matemaatiliste tõestuste ning füüsikaseaduste abil. Õpetatakse mitmeid matemaatika ja füüsika valikkursusi, tehnikavaldkonnas vajalikku joonestamist, osaletakse füüsika ja matemaatika praktikumides. Huvilistel on võimalik tegeleda programmeerimisega. Osa matemaatika kursusi viiakse läbi tasemerühmades, et pakkuda kõigile võimetekohast õpet. Tugevamate õpilaste jaoks pakuvad väljakutseid erinevad ainevõistlused ja olümpiaadid.


Loodussuunda ootame avarapilgulisi loodushuvilisi õpilasi,

- kes soovivad süvendada oma teadmisi loodusainetes (keemias, bioloogias, geograafias, füüsikas);

- kellele meeldib kogemusi omandada praktiliste uurimistegevuste kaudu;

- kes armastavad viibida looduses ega pea raskeks ka pikemaid looduskäike, matku;

- kes soovivad omandada laiapõhjalisi loodusvaldkonnaga seotud teadmisi, mis annavad hulgaliselt võimalusi edasiõppimiseks.


Omandatakse teadmised bioloogilistest ja füüsikalis-keemilistest süsteemidest, mitmekesiste õppetegevuste kaudu (katsed, uurimused, eksperimendid, praktikumid, õppekäigud, kohtumised oma ala ekspertidega jm) õpitakse loovalt ja kriitiliselt mõtlema, avatult suhtlema, seoseid looma, arendatakse suhtlus- ja koostööoskusi, probleemide lahendamise ning kompetentsete otsuste tegemise oskusi, et suurendada õpilaste toimetulekut looduslikus, tehis- ja sotsiaalses keskkonnas. Loodusainete õpetamisel arendatakse integreeritud õpet ehk ained on tihedas vastastikuses seoses: nt katsed keemia praktikumides on tihedalt seotud bioloogia ja teiste loodusteadustega, bioloogia praktikumides saab tutvuda nii taimede kui loomade anatoomiaga, uurida keskkonda, mõõta elutegevuse näitajaid, saada teadmisi taimede paljundamisest jm. Tehakse koostööd erinevate ettevõtete, teadus- ja uurimisasutustega.


Humanitaarainete suunda ootame uudishimulikke, loomingulisi, koostöövalmis õpilasi,

- kes on huvitatud maailmast enda ümber ja soovivad paremini orienteeruda maailma globaalsetes sotsiaalsetes arengutes, ühiskonnaelus, ajaloos, meedias ja inimsuhetes;

- kes tahavad tundma õppida erinevate rahvaste kirjandust, kultuuri, nende eripärasid ning kujundada lugupidavat suhtumist individuaalsetesse, kultuurilistesse ja maailmavaatelistesse erinevustesse;

- kes soovivad süvendada ja arendada oma võõrkeeleoskust ning osaleda rahvusvahelistes projektides;

- kes soovivad tulevikus tegutseda valdkondades, kus töötatakse inimestega: ajakirjandusest pedagoogikani, sotsiaaltööst rahvusvaheliste suheteni.


Mitmekesiste õppetegevuste kaudu arendatakse analüüsi-, arutlemis- ja tõlgendusoskusi, verbaalset eneseväljendusoskust, oskust toime tulla erinevates suhtlusolukordades, arendatakse oskust avalikult esineda, diskussioonides osaleda, oma seisukohti argumenteeritult kaitsta ning õpetatakse koostööd. Erinevad suuna valikkursused toetavad avara maailmapildi kujunemist, ajaloosündmuste ja globaalsete arengute mõistmist, ühiskonnaelus ning inimsuhetes orienteerumist. Meediakriitiline õpetus arendab meediakirjaoskust ja toetab kujunemist teadlikuks, analüüsivõimeliseks ning vastutustundlikuks meediatarbijaks. Võimalus on osaleda projektides ning siduda tavaline õppetöö arvuti ja rahvusvahelise koostööga.

* Kuna kool on loomisjärgus, siis õppesuundade sisu võib veel muutuda!