Võru Gümnaasiumi 10. klassi õpilaskandidaatide dokumentide vastuvõtt toimub 20., 21., 27. ja 28. juunil
. Õpingute alustamiseks tuleb esitada:

1. vanema allkirjaga taotlus ja vanema isikut tõendava dokumendi koopia või ametlikult kinnitatud ärakiri, välja arvatud juhul, kui taotlus on kinnitatud vanema digitaalallkirjaga ja edastatud koolile;
2. õpilase isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistus) koopia või ametlikult kinnitatud ärakiri, välja arvatud juhul, kui taotlus on kinnitatud õpilase digitaalallkirjaga ja edastatud koolile;
3. õpilase põhihariduse omandamist tõendav dokument (põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht);
4. tervisekaardi väljavõte (kooli arstilt);
5. üks foto 3 x 4 cm.

NB! Taotlust on võimalik täita ja koopiaid dokumentidest teha kohapeal.

Dokumentide vastuvõtt toimub Võru Gümnaasiumis (Seminari 1, Võru linn)
20.-21. juunil kell 8.00-17.00,
27.-28. juunil kell 8.00-17.00.

Infot toitlustamise, sõidu- ja majutustoetuse, õpikute, töövihikute jms kohta saab kooli veebilehelt lugeda augustikuu keskel.

31. augustil kell 13.00 on 10. klassi õpilased oodatud infotundi, kus tutvustatakse kooli ja õppekorraldust. Infotunnis jagatakse teavet ka võõrkeelte ja matemaatika õpperühmade ning õppe- ja infosüsteemi kasutamise kohta. Toimub klassijuhatajatund. Klassijuhatajad:
* 10 humanitaarsuund - Annely Hindrikson (, 5898 5102)
* 10 loodussuund - Andri Tallo (, 5898 5104)
* 10 reaalsuund - Karmo Kurvits (, 5898 5101)

8. septembril kell 18.00 toimub 10. klassi õpilaste vanemate üldkoosolek.

Lisainfo telefonil 5898 5103 või