Võru Gümnaasiumi (edaspidi: kooli) kui Haridus- ja Teadusministeeriumi allasutuse tegevus on avalik. Tegevuse käigus töötleme isikuandmeid õigusaktidest tulenevate ülesannete täitmiseks. Isikuandmed on mistahes andmed, mis võimaldavad isiku tuvastada. Isikuandmete töötlemine on mistahes isikuandmetega tehtav toiming. Järgnevalt on esitatud teave kooli isikuandmete töötlemise põhimõtete kohta ning isiku õiguste kohta enda andmetega tutvumisel.

Alljärgnev teave ei hõlma:
● juriidiliste isikute ja asutuste andmete töötlemist ning füüsilise isiku andmete töötlemist, kui andmeid töödeldakse seoses tema ametikohustusega;
● isikuandmete töötlemist veebilehtedel, millele kooli veebilehel viidatakse, kuid mida ei halda kool.


Õpilaste andmete töötlemine
Õpilaste isikuandmeid kogutakse ulatuses, mis on seadusega ette nähtud ning vajalik õppe- ja kasvatustöö korraldamiseks ja koolielu paremaks toimimiseks. Õpilastega seotud dokumentatsioonile on seatud juurdepääsupiirang ning neid andmeid kolmandatele isikutele ei avaldata. Dokumente väljastatakse ainult asutustele ja isikutele, kellel on otsene seadusest tulenev õigus neid küsida. Kuni 18aastase õpilase andmeid töödeldakse vanema või seadusliku esindaja nõusoleku alusel. Nõusolek küsitakse andmete töötlemiseks järgmistel eesmärkidel:
● õpilase hinnete teatamine elektrooniliselt kooli õppeinfosüsteemi kaudu;
● õpilase tunnustamine kooli veebilehel, õppeinfosüsteemis või meediakanalites;
● õpilase kajastamine kooli sündmusi jäädvustavates audiovisuaalsetes materjalides ja nende avalikustamine kooli veebilehel või meediakanalites.


Isikuandmete töötlemine avalduse, taotluse ja muu dokumendi alusel
Teie isikuandmeid töödeldakse ulatuses, mis on lubatud õigusaktidega ja on vajalik teie esitatud dokumendi menetlemiseks. Avaliku teabe seaduse kohaselt registreeritakse kirjavahetuse andmed dokumendiregistris. Juhul, kui teie saadetud kiri sisaldab avalikustamisele mittekuuluvaid andmeid, määratakse see registrisse kandmisel asutusesiseseks kasutamiseks. Eraisikust kirjasaatja või -saaja nime ja kirja sisu ei avalikustata. Samuti ei märgita dokumendi avalikus vaates pealkirja selliselt, et selle järgi saaks pöörduja tuvastada.
Juurdepääsupiiranguga dokumente väljastatakse ainult neile asutustele ja sikutele, kellel on otsene seadusest tulenev õigus neid küsida.


Vabale ametikohale kandideerimine
Tööle kandideerimisel töödeldakse teie esitatud isikuandmeid, et hinnata teie sobivust vastavale ametikohale. Vajadusel võib kandidaadi kohta koguda täiendavat teavet avalikest allikatest. Kandidaadil on õigus saadud teabega tutvuda ja esitada omapoolsed selgitused ning vastuväited. Kool eeldab, et kandideerimisdokumentides esitatud soovitajatele on kandideerija andnud õiguse enda kohta käivatele küsimustele vastamiseks, samuti on soovitajad nõustunud sellega, et gümnaasium nende poole teabe saamiseks pöördub.
Kandidaatide andmed on juurdepääsupiiranguga teave, millele kolmandad isikud saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.


Kooli veebilehe külastamine
Kooli veebilehe külastamisel salvestatakse teie kasutatava arvuti internetiaadress (IP-aadress), veebilehitseja ja operatsioonisüsteemi tarkvaraversioon ning külastamise aeg. IP-aadresse ei seota isikut tuvastava teabega. Andmeid kogutakse selle kohta, millist kooli veebilehe osa külastatakse ja kui kaua seal viibitakse. Kogutud andmeid kasutatakse külastusstatistika tegemiseks, et selle põhjal kooli veebilehte arendada ja külastajale mugavamaks muuta.


Suhtlusvõrgustiku Facebook kasutamine
Kooli Facebooki lehekülje kasutamiseks on tehtud järgmised seadistused:
● lehekülg on kõigile nähtav;
● igaüks võib leheküljel postituse avaldada;
● töökeeleks on eesti keel;
● rakendatakse postitaja sõnumi sisu automaatse filtreerimise seadistust (st Facebook tõkestab automaatselt üldteada solvavaid väljendeid sisaldavate postituste avaldamise (seadistus Profanity Filter – keskmine));
● inimesed saavad kooliga Facebooki vahendusel privaatselt ühendust võtta;
● kõigil on võimalik viidata kooli Facebooki leheküljele ja selle avalikule sisule (tag’imine).
Facebooki kogutud kasutusstatistika andmed saadakse anonüümsel kujul. Täpsemalt saab selle kohta lugeda Facebooki andmepoliitikat ja küpsiseid puudutavatest eeskirjadest.


Andmete säilitamine
Säilitame teie andmeid kas:
● dokumendi säilitustähtaja möödumiseni või
● nii kaua, kui seda on vaja seadusest tuleneva ülesande täitmiseks, või
● seadusest tuleneva nõude aegumistähtaja möödumiseni.
Arhiiviväärtuseta andmeid töödeldakse säilitustähtaja möödumiseni. Arhiiviväärtuslikud andmed antakse säilitamiseks üle avalikku arhiivi ning üleantud andmete töötlemine lõpetatakse.


Seoses andmete töötlemisega on teil õigus:
● saada teavet, milliseid isikuandmeid on kool teie kohta kogunud ja kuidas neid töödeldakse. Teabe saamiseks tuleb koolile esitada allkirjastatud taotlus;
● nõuda oma andmete parandamist, kui need on muutunud või muul põhjusel ebapiisavad, puudulikud või väärad;
● nõuda oma andmete kustutamist või piiramist, kui isikuandmete töötlemiseks ei ole (enam) õiguslikku alust;
● pöörduda oma õiguste kaitsmiseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.


Muu info
● Kool ei müü, rendi ega üüri teie isiklikke andmeid teistele. Kool ei jaga teie isiklikke andmeid kolmandate isikutega, välja arvatud juhul, kui seda nõuavad seadused või kui seda on vaja teile õppe- ja kasvatustöö tugiteenuste osutamiseks (nt toitlustus, e-õpilaspilet, õppeinfosüsteem).

Lisainfo

58985103