PRESSITEADE 1.04.2018: Võru Gümnaasium kavandab Kagu-Eestisse supergümnaasiumi


Seoses riigireformi läbiviimise ja koolivõrgu korrastamisega Eestis teeb Võru Gümnaasium ühinemisettepaneku Valga ja Põlva Gümnaasiumile ühtse Kagu-Eesti supergümnaasiumi loomiseks aastal 2020. Ettepanek arvestab riigireformi tegevuskava ning vajadust saada edukalt hakkama piiratud ressursside, väheneva õpilaste arvu ja kodanike kasvavate ootustega koolile.

Ühinemine toetab innovatsiooni hariduse eri tasanditel ning on avatud uutele ideedele. Paraneb kvaliteet, koolide tegevus muutub efektiivsemaks, väheneb bürokraatia, ühtlustuvad õppekorraldus ja hindamispõhimõtted, väheneb õppesisu dubleerimine ja -koormus, tõhustub kaasamine ja koostöö. Saavutatakse halduskulude kokkuhoid, töökorraldus on paindlikum, õpetajad saavad teha vajadusel kaugtööd, kasutades moodsaid tehnilisi võimalusi.

Et toetada õpilaste paindlikku õpiteed, pääsevad supergümnaasiumisse õppima ka need noored, kel eelmine haridusaste mingil põhjusel lõpetamata on jäänud, kui nende teadmised ja oskused vastavad kooli kehtestatud nõuetele. Nende väljatöötamisel tehakse tihedat koostööd Tartu Ülikooli Haridusuuenduskeskuse ning Haridus- ja Teadusministeeriumiga.

Supergümnaasiumi juhtimisel kasutatakse aktsiaseltsile sarnast kolmetasandilist juhtimisstruktuuri, milles kõige kõrgemal asetseb üldkoosolek (kõik kogukonna liikmed), keskel kolmeliikmeline direktorite nõukogu, kus rotatsiooni korras võtab üks neist aasta jooksul täisvastutuse. Alumise juhtimistasandi moodustavad kolm õppejuhti, kes tegelevad igapäevatöö sisuliste küsimustega.

Supergümnaasiumi tarvis ehitatakse Otepääle uus 1000 õppekohaga koolihoone, mis oleks n-ö kuldne kesktee, mõeldes Võru, Põlva ja Valga õpilaste ja koolitöötajate võrdse kohtlemise printsiibile. Olemasolevad vastloodud ja -renoveeritud koolimajad antakse riigimajadeks. Et õpilastel oleks võimalikult mugav kodust kooli jõuda, tehakse koostööd Kagu-Eesti Ühistranspordikeskusega ning korraldatakse ümber kogu piirkondlik ühistransport.

Idee algatajad loodavad, et ettevõtmine annab põhjust samalaadsete supergümnaasiumide tekkeks ka Eesti kirde-, edela- ja loodeosas.

supergymn3