Vastuvõtt Võru Gümnaasiumi 10. klassi 2019/2020. õppeaastaks


Vastuvõtt on lõppenud!


Üldinfo

 • Võru Gümnaasium (edaspidi kool) võtab õpilasi 10. klassi vastu põhikooli lõputunnistuse, 9. klassi tunnistusele kantud hinnete ja vestluse tulemuste alusel. Vajaduse korral arvestatakse ka matemaatika ja inglise keele tasemetestide tulemusi.
 • Kooli 10. klassi vastuvõtmise eeldused on:
  - põhiharidus või vastav välisriigis omandatud haridus;
  - vähemalt rahuldavad põhikooli lõputunnistuse hinded;
  - vähemalt rahuldavad 9. klassi tunnistuse hinded;
  - sooritatud matemaatika ja inglise keele tasemetest;
  - läbitud sisseastumisvestlus.
 • Kooli avatud uste päev 8. ja 9. klassi õpilastele ja nende vanematele toimub 9. märtsil kell 10.00.


Tasemetestid ja sisseastumisvestlus gümnaasiumis esmakordselt õpinguid alustajatele

 • Tasemetestid (edaspidi testid) toimuvad 30. märtsil kell 10.00-12.00. Sisseastumisvestlused (edaspidi vestlused) toimuvad 1.-18. aprillini.
 • Testidele ja vestlusele registreerumiseks tuleb täita kooli veebilehel asuv ühine ankeet. Registreerumine toimub 11.-24. märtsini.
 • Testide eesmärk on saada infot õppetöö paremaks korraldamiseks matemaatikas ja inglise keeles.
 • Testile tuleb õpilasel kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument (õpilaspilet, ID-kaart või pass), joonlaud, kirjutusvahendid ja vahetusjalanõud. Kalkulaatorit kaasa võtma ei pea.
 • Vestluse eesmärk on kooli poolt välja töötatud kriteeriumide alusel välja selgitada õpilase huvid, silmaring ja motiveeritus pühenduda gümnaasiumiõpingutele ning koolivaliku põhjused.
 • Vestlusele tuleb õpilasel kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument, 9. klassi tunnistuse lihtkoopia või väljavõte õpinguraamatust või väljatrükk õppeinfosüsteemist ja võimalusel vahetusjalanõud. Tunnistuse koopia, väljavõte õpinguraamatust või väljatrükk õppeinfosüsteemist jääb kooli. Vestlusele tulnud õpilane on varem tutvunud kooli õppekava ja kodukorraga.
 • Vestlusel osalevad õpilane ja vähemalt kaks komisjoni liiget, soovi korral võib osaleda ka õpilase vanem või seaduslik esindaja.
 • Juhul kui Võrumaa põhikooli õpilane on 9. klassis saavutanud ajaloo, bioloogia, eesti keele, füüsika, geograafia, informaatika, keemia, lingvistika, loodusteaduste või matemaatika piirkondlikul aineolümpiaadil 1. koha või on kutsutud eelnimetatud aineolümpiaadi lõppvooru, saadetakse talle personaalne kutse.
 • Juhul kui õpilane ei ilmu testile või vestlusele ega teavita kirjalikult mitteilmumise põhjusest hiljemalt testi või vestluse toimumise päeval kella 10.00ks, loetakse seda kandideerimisest loobumiseks.
 • Erijuhtumid (nt kui õpilane ei saa mõjuvatel põhjustel vestlusel osaleda) lahendab komisjon.


Vastuvõtt gümnaasiumis esmakordselt õpinguid alustajatele

 • Otsuse kooli õpilaskandidaadiks vastuvõtmise kohta teeb kooli direktor komisjoni ettepanekul vestluste tulemuste ja 9. klassi tunnistusele kantud hinnete alusel. Vajaduse korral võtab komisjon ettepaneku tegemisel arvesse ka testide tulemusi.
 • Õppesuundade üle- või alatäitumuse korral võib kool korraldada täiendavaid vestlusi ja õpilane saab kandideerida oma järgmise valiku õppesuuna kohale. Õppesuuna mittetäitumise korral võib kool õppesuunda mitte avada. Selle õppesuuna valinud õpilased saavad kandideerida oma järgmise valiku õppesuuna kohale.
 • Õpilaskandidaate teavitatakse tulemustest ankeedis toodud kontaktandmetel hiljemalt 6. mail 2019. a.
 • Õpilaskandidaat annab koolis õpingute jätkamise soovist teada hiljemalt 10. maiks 2019. a.
 • Õpilaskandidaat peab esitama nõuetekohase taotluse gümnaasiumi astumiseks hiljemalt 28. juunil 2019. a.
 • Kooli vastu võetud õpilaste nimekiri õpingute esmakordseks alustamiseks gümnaasiumis kinnitatakse direktori käskkirjaga hiljemalt 3. juulil 2019. a.


VV2019 01


Loe õpilase vastuvõtu tingimuste ja korra tervikdokumenti siit.

Lisainfo ja küsimused: