Vastuvõtt Võru Gümnaasiumi 10. klassi 2017/2018. õppeaastaks


S
isseastumisvestlusele registreerumine on lõppenud!

Oluline info:

 • Võru Gümnaasium lähtub õpilaste vastuvõtul kooli õpilase vastuvõtu korrast ja tingimustest.
 • Võru Gümnaasiumis õpinguid alustavad õpilased võetakse vastu sisseastumisvestluse ja põhikooli lõputunnistuse hinnete alusel.
 • Võru Gümnaasiumis saab valida kolme erineva õppesuuna vahel: humanitaarsuund, loodussuund ja reaalsuund. Vestlusele registreerudes tuleb kandideerijal märkida suunaeelistused.
 • Vestlusele registreerumine toimub Võru Gümnaasiumi veebilehel ajavahemikul 27. märtsist - 5. aprillini 2017. a.
 • Vestlused toimuvad 6. - 28. aprillini 2017. a Võru Gümnaasiumis. Vestluse eesmärgiks on välja selgitada õpilase huvid, silmaring ja motiveeritus pühenduda gümnaasiumiõpingutele. Vestlusel võrdleb vastuvõtukomisjon õpilasi kooli poolt välja töötatud kriteeriumide alusel. Vestlusel arvestatavad kriteeriumid: motiveeritus õppida gümnaasiumis ning õpilase põhjendused kooli ja õppesuuna valikul; õppeedukus; sotsiaalsed oskused (eneseväljendus- ja argumenteerimisoskused, käitumise ja hoolsuse hinnangud, osalemine koolivälistel üritustel, osalemine ühiskondlikes tegevustes); silmaring; tegelemine huvialadega.
 • Vestlusele tuleb õpilasel kaasa võtta pildiga dokument (õpilaspilet, ID-kaart või pass) ning 9. klassi tunnistuse lihtkoopia või väljavõte õppeinfosüsteemist. Tunnistuse koopia või väljavõte õppeinfosüsteemist jääb pärast vestlust kooli.
 • Vestlusel võib soovi korral osaleda ka õpilase vanem (või seaduslik esindaja).
 • Vestlusele tulnud õpilane on varem tutvunud Võru Gümnaasiumi kodukorraga ning õppekava ja õppekorraldust puudutava infoga.
 • Vestluse tulemuste põhjal koostatakse õpilaskandidaatide nimekiri reaalsuuna, loodussuuna ja humanitaarsuuna täitmiseks. Kui mõnele õppesuunale on liiga vähe või palju kandideerijaid, siis võib kool korraldada täiendavaid vestluseid ja õpilane saab kandideerida oma teise eelistuse õppesuuna kohale. Kui ka sellisel juhul õppesuund ei täitu, siis võib kool õppesuunda mitte avada. Selle õppesuuna valinud õpilased saavad kandideerida oma järgmise eelistuse õppesuuna kohale.
 • Õpilaskandidaate, keda kool on valmis vastu võtma, teavitatakse tulemustest hiljemalt 2. mail 2017. a. Õpilasi, kes ei osutunud valituks, teavitatakse samal ajal.
 • Õpilaskandidaat annab Võru Gümnaasiumis õpingute jätkamise soovist teada hiljemalt 8. maiks 2017. a.
 • Pärast põhikooli lõpetamist esitab õpilaskandidaat või tema vanem (või seaduslik esindaja) hiljemalt 28. juuniks 2017. a kooli vastuvõtmise taotluse koos järgmiste lisadega:
  - õpilase põhihariduse omandamist tõendav dokument (põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht);
  - õpilase isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistus) koopia või ametlikult kinnitatud ärakiri, välja arvatud juhul, kui taotlus on kinnitatud õpilase digitaalallkirjaga;
  - kui taotluse esitab vanem, siis ka vanema isikut tõendava dokumendi koopia või ametlikult kinnitatud ärakiri, välja arvatud juhul, kui taotlus on kinnitatud vanema digitaalallkirjaga;
  - ametlikult kinnitatud väljavõte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;
  - üks foto 3 x 4 cm.
 • Võru Gümnaasiumi vastu võetud õpilaste nimekiri õpingute esmakordseks alustamiseks gümnaasiumis avalikustatakse kooli veebilehel hiljemalt 3. juulil 2017. a.

Võru Gümnaasiumi 10. klassi õpilaste vastuvõtu ajakava:

Ajakava 2017

Lisainfo ja küsimused: