NB! Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumi tegevuse lõpetamisel 2015. aastal Võru Gümnaasiumisse üle tulnud õpilased jätkavad õpinguid õppekava järgi, millel nad Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumisse õppima asusid. Muutunud on hindamine ja gümnaasiumi lõpetamise korraldus, õpilasuurimuse ja praktilise töö korraldus, valikained ja nende toimumise põhimõtted, koolieksami korraldus.


Alates 2015/2016. õppeaastast gümnaasiumiõpinguid alustavatele lendudele:

  • Õppetöö toimub Gümnaasiumi riikliku õppekava (GRÕK) alusel. Vastavalt riiklikule õppekavale on õpilase minimaalne õppekoormus gümnaasiumi jooksul 96 kursust (1 kursus koosneb 35 tunnist (75-minutiliste tundide korral 21 tunnist)). Neist 63 (laia matemaatika korral 69) on õppeainete kohustuslikud kursused, mis on ühesugused ja kohustuslikud kõigile Eesti gümnaasiumiõpilastele. Kohustuslikele kursustele lisandub Võru Gümnaasiumis 1 kursus õpilasuurimuse või praktilise töö eest ning kooli poolt valitud õppimist toetavad lisakursused.

Kodulehekyljele oppekava

  • Ülejäänud kursused jagunevad koolis suunakursusteks ja valikkursusteks. Suunakursuseid on kokku 7 ja need valib õpilane kooli poolt väljapakutud õppesuuna valikuga. Suunakursused toimuvad 11. ja 12. klassis.

Oppekava Suunad

  • Igal õpilasel on võimalus valida 8 Võru Gümnaasiumis pakutavat valikkursust: 10. klassis 3 valikkursust, 11. klassis 3 valikkursust ja 12. klassis 2 valikkursust. Valikkursused on üldjuhul ülekoolilised ja need toimuvad selleks ettenähtud valikainete nädalatel. Erandiks on A2-keeleoskustasemel võõrkeel, mis toimub perioodide jooksul ja mille valimisel peab õpilane osalema ka valikainete nädalatel. Nädala jooksul õpib õpilane ühte valikainet, muid õppeaineid sel ajal ei õpita. Valikaineid õpetavad Võru Gümnaasiumi õpetajad ja koostööpartnerid. Valikainetele registreerumine toimub iga õppeaasta alguses. 2016/2017. õppeaasta valikkursuste info on toodud siin.

  • Taotluse alusel võib kool õppetöö osana arvestada õpilase osalemist huvikoolis või mõnes muus väljaspool kooli aset leidvas õppetegevuses. Kool arvestab õpingute osana õpilase osalemist huvikoolis (nt õpingud muusikakoolis, kunstikoolis vm) või mõnes muus väljaspool kooli aset leidvas õppetegevuses, kui huvikooli esindaja esitab vastavasisulise taotluse õppeaasta alguses 01. oktoobriks, milles on andmed õpingute läbiviija (asutuse/organisatsiooni nimi, juhendaja ja tema kontaktandmed) ja andmed õpingute (kursuse/aine/õppetöö nimi, toimumise aeg, õpingute maht ja lühikirjeldus ning taotletavad õpitulemused) kohta. Kool hindab taotlust ja otsuse teeb direktor oma käskkirjaga. Kui otsus on positiivne, siis maikuu lõpuks tuleb huvikooli esindajal esitada hinneteleht/tõend/tunnistus õpilase õppetegevuses osalemise/õppetulemuste kohta.


Hea teada!

  • Iga kursuse (sh valikkursuse) lõpus saab õpilane kursusehinde, ühe õppeaine kõigi kursusehinnete põhjal pannakse õppeaines koondhinne ehk kooliastmehinne, mis läheb lõputunnistusele;
  • Hindamine toimub viie palli süsteemis: 5 - "väga hea", 4 - "hea", 3 - "rahuldav", 2 - "kasin", 1 - "mitterahuldav";
  • Valikkursuste hindamisel kasutatakse üldiselt hinnanguid: "arvestatud" või "mittearvestatud";
  • Gümnaasiumi lõputunnistuse saab õpilane, kelle kooliastmehinded on vähemalt rahuldavad (valikkursuste puhul arvestatud (või rahuldavad)) ning kes on sooritanud kolm riigieksamit (eesti keel, matemaatika, võõrkeel), sooritanud vähemalt rahuldavale tulemusele koolieksami ja koostanud õpilasuurimuse või praktilise töö;
  • Gümnaasiumis arvestatakse kooli õppekavavälist õppimist ja tegevust, nt õppimine muusikakoolis, osalemine teaduskoolis, spordiga põhjalik tegelemine jms.
  • Põhikoolis õpitakse vähemalt kahte võõrkeelt. A-võõrkeele (tavaliselt inglise keele) õppimist alustatakse varem ja B-võõrkeele (tavaliselt saksa või vene keele) õppimine lisandub hiljem. Ka gümnaasiumis tuleb õppida vähemalt kahte võõrkeelt. Kolme aastaga tuleb mõlemas kohustuslikus võõrkeeles jõuda nii kirjalikult kui suuliselt kindlale keeleoskuse tasemele. Gümnaasiumilõpetaja keeleoskuse tasemeid nimetatakse B1 või B2 ja need on ühtsed kogu Euroopas.